Mase ipaturut Naibata na porsaya itongah-tongah ni na so porsaya in?

tnt_feb13_asegabepasupasuAse gabe pasu-pasu na porsaya ai bani na so porsaya ai. Ase marpangkorhon na porsaya ai bani na so porsaya, ase ipindahi sidea Naibata. Mahol do arti ni hata ai banta: hita gabe pasu-pasu bani na legan. Ai tarbahen do ai? Sambatni >>

Advertisements