Banggalan Ope Idop ni Uhur ni Naibata ase …

tnt_juli6_hasasapannidosa“Bapa, domma mardousa ahu, seng talup be ahu goranon anakmu.” Hata ai ma dalan mulak bani anak na magou ai,dob idagei sitaronon na parah ai. Hita pe anggo dong panundalionta bani Naibata patut ma usihanta uhur, hata pakon langkah ni anak na magou on. Sambatni >>