Banggalan Ope Idop ni Uhur ni Naibata ase …

tnt_juli6_hasasapannidosa“Bapa, domma mardousa ahu, seng talup be ahu goranon anakmu.” Hata ai ma dalan mulak bani anak na magou ai,dob idagei sitaronon na parah ai. Hita pe anggo dong panundalionta bani Naibata patut ma usihanta uhur, hata pakon langkah ni anak na magou on. Sambatni >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s