“Jahowa Siparmahan Au”

tnt_agu6_panramotion ni naibataAha do sompalan na mombur pakon bah na sonang? Ai ma hata ni Naibata, Sakramen Pandidion Napansing pakon Horja Banggal na Pansing. Ijai ibere Naibata banta uhur na damei gantih ni uhur na gaor, ijai ibere gogoh bani tonduyta. Malas ni uhur ai tene na dob ijalo Naibata hita ….Sambatni >>