Pargoluh do Tuhanta

Atap ihatahon ham gok dousa do uhurhu pakon angkulangku, butak do uhurhu pakon tonduyhu, hatangku ampa parlahouhu ganupan gok dousa do. Sonaha do dalan paluahkon ahu, sonaha dalan patorsa ahu? Botoh ham ma na sonaha pe sanggup do Kristus paluahkon. Sambatni >>