Aha do bahenonku ase dapot hagoluhan sadokah ni dokahni?

tnt_okt18b_goluhsadokahSonai ma sungkun-sungkun ni garama na bayak na bani barita on. Ongga do isungkunkon ham bani dirimu sungkun-sungkun na sonai ai? Ongga ma isungkunkon ham ai bani Tuhan Jesus? Sonaha domma dapot balos ham? Sambatni >>