Day: November 5, 2019

“..mangkatahon tarima kasih pasal haganup bani Naibata”

latas ni haganup patut hita mangkatahon tarima kasih bani Naibata tongtong janah pasal haganup homa. Artini ai sedo pitah ibagas malas ni uhur hita mangkatahon tarima kasih bani Naibata, dihut do ibagas pusok ni uhur, ibagas naborit atap pusok ni uhur na legan pe. Sambatni >>