Tingki galek uhurta, galek haporsayaonta

tnt_jan6_mat12_20Roh do martorap na mahol pingkironta, pala jut uhurta, pala songon na marosak uhurta ibagas. Martonggo hita bani Naibata naahap songon na so tolpus, songon na so martarima tonggonta, …Sambatni >>