Dilo-dilo Horja Zending (Pekabaran Injil)

tnt_jan10_zendingPorlu do puho uhur ni hita halak Kristen mambogei taur-taur ni sipajuh begu-begu hun dipar ai, humbani ugama sapari ai, dompak ganup hita halak Kristen na porsaya bani Tuhan Jesus: “Mandipar ma ham mangurupi hanami”! Sambatni >>