Day: February 5, 2020

Malas ni uhur ibagas Jahowa, ai do gogoh nasiam

tnt_feb5_parjumpahanpknnaibata“…. ulang ma marhoru nasiam, ai malas ni uhur ibagas Jahowa, ai do gogoh bani nasiam.” Ai ma hata ni ni Nehemia dompak halak Israel sanggah musim ni horja patorsahon Jerusalem use. Na somal banta anggo roh sitarohon na parah ijai mandompakkon Naibata. Tapi anggo haru ni uhur marotik-otik do…Sambatni >>