Goluh na Bayu

la goluh na pansing pakon hata na pansing, ai pe sibere-bere ni Naibata do. Jadi anggo hayu na madear, madear ma homa buahni. Sonai ma anggo uhur igoki holong bani Tuhan Jesus Kristus, ai ma patubuh goluh pakon hata na madear. Tapi anggo seng madear hayu ai buahni pe seng madear homa. – Pdt J Wismar Saragih, “Tadah ni Tonduyta”


Seng dong jolma na boi mambahen goluh partonduyon ai, Naibata do hansa. Ase boi ibere goluh na baru bani jolma, ningon roh Tuhan Jesus hu dunia on, nini: “Tapi anggo Ahu (roh) ase dong hagoluhan bani sidea”.- Pdt J Wismar Saragih, “Tadah ni Tonduyta”


Roh do Naibata hu banta manompa goluh na baru ibagas uhurta. Ninuhur ni Naibata sihol marian-ian Tonduy ni Naibata ibagas uhurta, sonai ampa hagogohonni ronsi idop ni uhum, ase torsa pingkiranta, hatanta pakon parlahouta, pasirsirhon hita bani ari ni Tuhan Jesus Kristus. – Pdt J Wismar Saragih, “Tadah ni Tonduyta”


Daroh ni Tuhan Jesus na durus i Golgata do jamin ni ai paboa sasap dousanta janah jolma na baru hita ari-ari ilobei-Ni mandalani goluh on. – Pdt J Wismar Saragih, “Tadah ni Tonduyta”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s