5 Februari: Malas ni uhur ibagas Jahowa, ai do gogoh nasiam

tnt_feb5_parjumpahanpknnaibata

 

Ulang ma haru uhur nasiam, ai malas ni uhur uhur mangidah Jaowa ai do gogoh bani nasiam. (Nehemia 8: 10)

Terjemahan baru (1976), “ulang ma marhoru nasiam, ai malas ni uhur ibagas Jahowa, ai do gogoh bani nasiam.”

Ai ma hata ni ni Nehemia dompak halak Israel sanggah musim ni horja patorsahon Jerusalem use. Na somal bani hita halak Kristen anggo roh sitarohon na parah ijai mandompakkon Naibata. Tapi anggo haru ni uhur marotik-otk do, seng pala nahatahon ai bani Naibata.

Na porlu banta ase ari-ari hita sihol marjumpah pakon Naibata. Ningon malas uhurta janah hatagihan hita sihol mangidah Jahowa, hinsah uhurta laho marjumpahkon Naibata ari-ari. Iisi parjumpahan ai ma hita bani malas ni uhur, ai ma paroh gogoh pakon malas mi uhurta mangkorjahon horjanta ari-ari, ijai ma homa dear ni horja ai pakon saud ni horja ai.

Ongga ma iahapkon ham ai bani goluhmu? Dalankon ham ma ase iahapkon ham manjalir pasu-pasu ai bani langkahmu ari-ari. Jadi sagala ranggianmu (rencanamu) atap aha na laho dalanonkonmu, marjumpah ma ham lobei pakon Naibata, marsahap (martonggo) ma ham patugah ham jojor, pindo ham pasu-pasu-Ni. Tarahap ma bamu malas ni uhur mangkorjahon atap aha pe ai.

Halani ai ari-ari ma hita roh hu lobei hotak ni Naibata mamboan sagala haru ni uhurta, ituhar Tuhanta ma ai bani pasu-pasuni. Malas ma uhurmu gabe margogoh ma ham janah iparmaloi mandalankon horjamu ari-ari, ibagas malas ni uhur ma ham mandalankon horjamu ai. Jadi sagala horjanta gabe hasangapon ni Naibata ma ai.

 

Ham Tuhan Naibata, urupi Ham ahu halani idop niuhurmu, ase sai roh ahu hu lobeimu rap patron sagala . gala sinarihon ni uhurhu. Urupi Ham ma ahu mangindahi bohimu anan ampa manjalo pasu-pasumu. Amen.

Haleluya No. 5: 1, 2. Hupuji Holong ni Atei-Mu >>
1. Hupuji holong ni atei-Mu, o Tuhan Jesus Rajangkin
Bamu huondoskon tonduyhu, ai do napinindo Mu in
Huhalupahon ma diringku mamingkir holong ni atei-Mu,
2. Sai ipindahi Ham do ahu, Ham pe huhasiholi do.
Itogu uhurMu uhurhu halani ai hubere do:
lpilih Ham hinan tonduyhu, ai pe hupilih Ham Tuhanku.