2 Juli: Lang pala marduit atap marpamboli

tnt_juli2_jes55_1

“O nasiam sagala na horahan, roh ma hu bah on, anjaha nasiam na so marduit roh ma mamboli pakon mangankon, sai roh ma nasiam mamboli anggur pakon dadih, lang pala marduit atap marpamboli”. (Jesaya 55: 1)

Buei do halak na hampung maruhur na mangkatahon ibagas uhurni: “Ai lang domma anak ni Naibata ahu. domma itobus tonduyhu, domma isasap dousangku. Domma mardamei ahu pakon Naibata, hubotoh do domma margogoh ahu mangimbang dousangku ampa sibolis.”

Tapi ra dong sora ibagas uhurmu mangkatahon: “Seng ope ra Naibata manjalo ho, lape ipaubah ho dirimu humbani dousa. Lape ilajou ho mambalosi (mangidangi) Naibata. Tonggomu pe galek janah seng tudu. Lape sintong ham anak ni Naibata”.

Tangihon ham ma hata ai, na sintong do ai. Ujungni lang be sonang uhurmu. Bani panorang ai sihol mardamei ma ham pakon Naibata. Sedo songon sora na ibagas uhurmu ai hata ni Naibata. Hata ni Naibata mangkatahon bamu: Roh ma ho hu Bangku ase jaloonmu hasasapan ni dousamu janah mardamei uhurmu, lang pala marduit atap marpamboli.

Anggo Tuhan Jesus sedo hatamu itangihon, sedo parlahoumu itorih, tapi uhurmu do ididah. Ikawahkon Naibata do hita ibagas Jesus Kristus, na dob matei halani dousanta.

Ase ulang be ikawahkon hita dirinta, roh ma hita hu bani Naibata mangkatahon: “Roh do ahu Bamu Bapa mansopotkon sagala dousangku. Seng dong sibereonku Bamu sobali dousangku. Jalo Ham ma ahu pardousa on, jalo Ham ma ahu songon pardongkon. Sasap Ham ma dousangku. Sihol do ahu gabe anak-Mu halani Ham pakon idop ni uhur ni Tuhan Jesus Kristus, na matei mangkopkop hanami!”

Ipio Naibata do hita ase roh mangalop hasasapan ni dousanta. Tapi ulang dong ponopanta dousanta, na so ipatugah hita. seng pala marpamboli (jasa) dapot hita ma hasasapan ni dousa ai. Na porlu hita maningon roh bani Naibata, mamboan hadirionta pardousa ai.

Tarima kasih ma Bamu Naibata, halani boi hanami roh Bamu, lang pala mamboli, ai domma itobus Kristus hanami, domma igalar tiling dousanami. Amen.

Haleluya No. 134: 1,2: Ambit Lang Ham Rupeihu, ale Jesus

1. Ambit lang Ham rupeihu ale Jesus,
jaha daroh-Mu manghakui ahu
mintor huja ma ahu na mardousa, marhaporusan.
2. Ai seng be dong na songon Ham Tuhanku,
na parlunggarhon pusok ni uhurhu;
Sahalak Ham do sipasonang ahu, hagoluhanku.

3 Juli: Manjalo Hasasapan ni Dousa >>

<< 1 Juli : Sonaha do Holongta?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s