28 Juni: Haganup do Hita Iontang

tnt-juni28_undangan pesta

 

“Dong ma sahalak na marhorja-horja banggal, buei do halak na niontang hujin” (Lukas 14: 16)

Limbaga do ai. Naibata do na mambahen horja-horja ipasirsir do pesta ai bani tonduy ni jolma, ai lohean do jolma bani damei dompak Naibata, seng dong malas ni uhurni dompak Naibata. Ai damei pakon Naibata, ijalo hita do ai anggo domma ijalo hita hasasapan ni dousa, anjaha iain Naibata hita gabe niombah-Ni. Ai do ase isuruh Naibata Anak-Ni ai hu dunia on janah manaron na marsik janah matei bani haju parsilang bahen galar utang dousa ni sagala na porsaya Bani.

Ase domma iparsirsir Naibata pesta bani tonduy ni jolma, artini marhitei Tuhan Jesus ipasirsir hasasapan ni dousa, roh ma ontang-ontangni: “Roh ma nasiam hu Bangku sagala na loja pakon na boratan, ase hupasonang nasiam!”

Bani hita sada-sada do roh undangan ai. Das ma surat undangan ai bamu sanggah bani pandidion na pansing ai. Hunjia nari marsahap do tong Naibata marhitei hata-Ni na binogeita, marhitei na masa, pagolpa hita bani surat undangan ai. Marsahap homa Naibata marhitei Tonduyni.

Aha do ibahen hita dompak undangan ai?

Tarima kasih ma uhurta bani Naibata, ai ibuhai do banta labah ni surga dob tardidi hita. Buhai hita ma uhurta ianan ni idop ni uhur-Ni ai. Malas ma uhurta, ai gabe anak ni Naibata ma hita, parrupei bani goluh na sadokah ni dokahni ai, ai ma pesta manorus ai. Daroh ni Tuhan Jesus na durus i Golgata do jamin ni ai paboa sasap dousanta janah jolma na baru hita ari-ari ilobei-Ni mandalani goluh on.

Parmasukta hu surga do pesta na ibagas limbaga ai. Haganup do hita iontang hubani pesta ai. Ulang ma hita marsidalian roh ma hita ganup bani Tuhan Jesus, sanggah bani goluh on, ase dihut hita bani goluh magira ai.

 

Ham Tuhan Naibata! Domma namin itundalhon hanami Ham. Hape iundang Ham do hanami use. On pe buhai Ham ma uhurnami manangihon ontang-ontang-Mu. Amen.
Catatan: ayat na iatas, Lukas 14:16, bani terjemahan na baru dihatahon,  “Jadi nini Jesus ma mambalosi: Adong ma sada halak na marpesta banggal; buei do iontang hujai“.

Haleluya No. 142: 1, 2: Buei Ope na Siat In >>

1. Buei open a siat in, bai pesta parunjukan
Ganupan sipardousa in, porsaya sirahanan!
Ai Naibata mandilo ham, hubani hasonangan in,
Ham lo, ham lo, idilo Naibata
2. Tama longang uhurta bei mambogei pangontang-Ni.
Antong, sai ulang engkar be, tangihon pardilo-Ni!
Ai Naibata marpio ham halani ai sai roh ma ham.
Sai roh, sai roh hu surga ma ham roh.

29 Juni: “Hape Marsiadalian Bei do Sidea” >>

<< 27 Juni: Marnalang Diri Mangihutkon Tuhan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s