Mei 10: Anggo Ganggang Humbani Tuhan …..

tntmei10_gangganghuntuhan

 

Tongkin nari mando seng idahonima be Ahu, dob ai tongkin nari use idahonnima ma Ahu”. (Johanes 16 :16)

 

Malas ni uhur ai susian in sanggah rap sidea pakon Tuhan Jesus margoling ma ai jadi pusok ni uhur anggo marsirang ma sidea. Domma holong uhur ni Tuhan Jesus bani sidea, domma porsaya sidea. Ia ma Mesias na dob pinarbagah-bagah ni Naibata bani Padan na Basai. Anggo misir ma Tuhan Jesus, songon na hona parlajoan ma sidea. Tubuh ma sungkun-sungkun ibagas uhur ni sidea: Sedo nani na tongon Jesus Anak ni Naibata? Sedo Ia Sipaluah? Ai lang Ia do Mesias na pinarbagah bani Surat ni nabi-nabi? Tapi ihatahon do bani sidea: Tongkin nari use idahonnima ma Ahu, janah malas ma uhurnima lang be dong na mambuat malas ni uhur nima ai.

Hata sisonon “tongkin nari” sai dong do panorangni roh banta. Dong panorangni iahap hita ganggang hita, humbani Tuhanta. Sanggah sonai lang dong be malas ni uhur pakon damei ibagas uhurta. Lang ibogei be hata ni Tonduy ai hubagas uhurni, borgoh ma uhurni, janah hurang torang panangarni. Ibasa pe hata ni Naibata, Padan na Basaia atap Padan Na Baru, lang jumpahsi be malas ni uhur. Laho pe ia hu gareja lang be iahap torsa haganupan. Ilajou martonggo, songon na so tolpus iahap tonggoni. Domma ganggang Tuhan Jesus humbani, lang ididah be.

Pangapoh do banta hata ni Tuhanta na mangkatahon: “Tongkin nari use idahonnima ma Ahu”. Tongon do anggo ganggang humbani Tuhanta seng dong be malas ni uhur pakon damei. Tapi seng lanjar itadingkon hita, ipatidak do use diri-Ni banta, tongkin nari idahonta do use Ia. Jadi pusok ni uhurta margoling ma gabe malas ni uhur na sadokah ni dokahni.

Ase porini pe iahap hita songon na ganggang Tuhanta humbanta ulang putus pangarapanta, najolom ma bagah-bagah-Ni na dompak susian ai. Podas do roh panorangni ase randang use ganup laho marjumpahkon Tuhanta.

 

Ham Tuhan Jesus! Ulang tadingkon Ham ahu Tuhan! Porini pe ganggang Ham tongkin humbangku, podas ma ulaki Ham ahu. Amen.

Haleluya No. 113 : 1-3: Asal Rap Apakon Tuhan Jesus Au >>

tnt160510

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s