Mei 1: Manirang na dear humbani na sambor

tnt_mei1_na madear_na masambor

 

Halani ai bere Ham ma bani juak-juakmu on uhur na pantas laho manguhumi bangsamu, ase hubotoh manirang na madear humbani na masambor“. (1 Raja 3: 9)

 

Ia na jahat roh hu banta marpahean na madear, mahol do banta mananda naija na dear, naija na sambor. Gati do age hata, dear ma ninuhur hape sambor pangonaini. Mahol do diri mamareksa hata pakon uhur diri sandiri, naija na dear naija na sambor.

Anggo domma buei na jahat marianan ibagas uhur ni jolma lambin mahol ma mananda naija na dear naija na sambor bani halak. Halani ai maningon pingkiran na roh humbani Naibata mando patorsahon uhurta. Halani ai mangindo ma hita homa bani Naibata, songon Raja Suleman, ase ibere Naibata uhur na pantas, uhur na sintong, uhur na pintor mangarusi na sintong pakon na pelet.

Na lobih mahol ope mamilih horja diri, dear ma nini uhur hape sambor do, sonai age sahap diri. Pangkorhon ni ai parah do. Ase uhur do siatasan marimbang haganupan, ai uhur ai do mandur ni hita, mandur ni parlahou. Anggo domma sintong uhur ai, sintong ma hita, sintong ma parlahouta.

Halani ai uhurta ma bere hita itopa Naibata itopa hata ni Naibata, itopa Tonduy ni Naibata, ase gabe pantas, marot mangarusi naija na dear naija nu sambor. Tonggo na songon tonggo ni Raja Suleman ai, ai ma tonggo na hinarosuhkon ni Naibata, janah ra do Naibata mambalosi.

Patut do gati lang das janah lang ibalosi Naibata tonggonta, ai pangindoanta pe seng ongga uman iahap Naibata. Marguru ma hita humbani raja na porsaya on. Uhur na pantas do ipindo, ase ibotoh mambahen timbangan na sintong. Jadi saud do ibere Naibata.

 

Ham Tuhan Naibata, Bapanami na i nagoriatas! Gati tumang do Tuhan seng ibotoh hanami manirang na dear humbani na sambor. Bere Ham ma bannami pangartian pasal ai, ase torang ididah hanami harosuhmu sibahenonnami ampa hagigimu sisimbilannami. Amen.

Haleluya No. 83: 1,2: Roh ma Ham Tonduy Na Pansing >>

tnt160501

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s