10 Nopember: Haporsayaon Bani Panorang Marsitaronon

tnt_nov10_porsaya.pptx
Tapi dong do jumpah anak ni manisia in haporsayaon i tanoh on bani parroh-Ni ai”? (Lukas 18: 8)

Roh do holi panorang na mahol bani Kuria ni Naibata i tanoh on. Ai ma parburuon humbani na so masuk hu harajaon ni Naibata. Tangis ma halak mangindo tolong bani Tuhan, tapi partolongan ai seng mamintor dapot. Roh do partolongan ai anggo ididah Naibata ma dearan banta partolongan ai. Ase buei ma na mangahapkon seng itangihon Naibata be tonggoni, seng ra be Naibata mangurupisi. Galek ma haporsayaonni, seng dong be pangarapanni. “Tapi dong do jumpah Anak ni Manisia in haporsayaon bani parrohni ai?

Nuan seng ope manggoluh hita ibagas parburuon banggal. Dear ma auhon hita hu banta hata ni Tuhanta ai. Sonaha porini roh banta haboratan atap sitaronon atap parlajoan? Martonggo hita mangindo partolongan lalab lang roh partolongan, lalab lang marbalos tonggonta. Ijai ra ma roh parlajoan banta mangkatahon: Atap seng na itangar Naibata tonggonta ai?

Ulang ibere hita uhurta ianan ni pingkiran na sonai ai. Porini sonaha pe sitarononta, ulang ganggang hita humbani Naibata. Nunut hita do tong martonggo. Ingat hita ma urupan ni Naibata do hita mangihutkon panorang ni Naibata na dear in banta. Ambah ni ai porlu ibotoh hita: Seng boi maluah hita humbani sitaronon, sadokah i tanoh on hita, ibagas goluh on. Legan ma anggo dob masuk hita hu rumah ni Naibata i Nagoriatas, ijai seng dong be pusok ni uhur atap sitaronon.

Tapi dong do jumpah Anak ni Manisia in haporsayaon i tanoh on bani parrohni ai? Dong do holi jumpah haporsayaon banta porini idilo hita bani ujung ni goluhta? Balosi ham ma ai ibagas uhurmu, ase martonggo ham romban hujai. Ningon tongtong do poltik haporsayaonta bani panorang sanggah sonang. Mahol do anggo pungkahon porsaya sanggah panorang na sosak. Jadi anggo padam hita margantung bani Naibata sanggah panorang sonang, age bani na sunsah holi, boi do totap hita porsaya.

Ham Tuhan Naibata, Bapanami na i Nagoriatas maidop ma uhur-Mu, patotap Ham ma haporsayaonnami bani bagah-bagahMu, age sanggah marsitaronon hanami. Amen.

Haleluya No. 184 :1.4: Manjaga ma Hanima >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s