5 November: “..mangkatahon tarima kasih pasal haganup bani Naibata”

 

Tongtong ma nasiam mangkatahon tarima kasih pasal haganup bani Naibata, Bapa ibagas goran ni Tuhanta Jesus Kristus (Epesus 5:20)

Iatas ni haganup patut hita mangkatahon tarima kasih bani Naibata tongtong janah pasal haganup homa. Artini ai sedo pitah ibagas malas ni uhur hita mangkatahon tarima kasih bani Naibata, dihut do ibagas pusok ni uhur, ibagas naborit atap pusok ni uhur na legan pe.

Sonaha ma partarima kasih bani Naibata, hita pe ibagas na ringis do halani sitaronon ai? Tapi bani hata na iatas in ihatahon ningon tongtong do janah pasal haganup do hita mangkatahon tarima kasih bani Naibata.

Ai ma sada na mahol bani hata ni apostel on, artini age ibagas sitaronon hita, maningon ididah hita do idop ni uhur ni Naibata na ibagas Jesus Kristus banta. Age ibagas sitaronon hita, maningon ididah hita do ibagas haporsayaonta holong ni atei ni Naibata banta ibagas Jesus Kristus.

Anggo sonai age ibagas sitaronon hita boi do hita mangkatahon tarima kasih bani Naibata mardingat holongNi ai. Itongos pe banta sitaronon dos do ai hiraon, itongos Naibata Jesus banta humbani sitaronon. Boi do homa paluahonni hita humbani sitaronon. Halani ai seng malo hurang holongta bani Naibata age ibagas sitaronon. Halani ai la pe seng hurang holongNi banta.

Halani ai boi ope hita mangkatahon tarima kasih. Ambah ni ai na iagak Naibata do boi iporsan hita sitaronon na tinongosni hu banta. Ai ibere do gogoh bani badan pakon uhurta manaron ai. Tenger ma uhurta pasal ai.

Ai ma dalanni ase boi hita mangkatahon tarima kasih pasal haganup janah tongtong bani Naibata. Bani ujungni gokan dear ma hita ilobeiNi halani Tuhan Jesus Kristus.

 

Ham Bapanami! Galek do haporsayaonnami, tarlobih sanggah masa sitaronon. Ajari Ham ma hanami mananda idop ni uhurMu, na ibagas Jesus Kristus, Tuhannami, ase boi hanami mangkatahon tarima kasih tongtong pasal haganup. Amen

Haleluya No. 132: 1-3: Ai Ambit Lang do Ham

1.Ai ambit lang do Ham parholong atei Ham huja ma au.
Halani holong-Mu ampakon layak-Mu, hu surga au.
2.Tarima kasih ma Bamu o Naibata parlayak Ham!
Sibahen dalan in marhitei Jesus in hu surga in.
3.Andohar ma holong ateihu sai tongtong bujur Bamu.
Age huja pe au sai hasomani au, sonang tumang.

 

One thought on “5 November: “..mangkatahon tarima kasih pasal haganup bani Naibata”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s