12 Oktober: Gijang ni Uhur

tnt_okt12_gijangniuhur

 

Anggo iontang na mangontang ham, laho ma ham hundul hubani hundulan hampit talaga”. (Lukas 14 : 10)

Parsahapan ni Tuhan Jesus ijon pasal harajaon Naibata do. Anggo iontang hita hu Harajaon ni Naibata, pilihonta ma hundulan sitoruhan. Ai na baru paho ope humbani dousanta, na mangindo idop ni uhur ni Naibata ope hita. Malas ma uhurta anggo ra gendolah Naibata manjalo hita, mangain hita gabe niombahni. Malas ma uhurta halani lumbang pakon idop ni uhurni.

Hata puji-pujian ibagas malas ni uhur ma manggoki uhurta dompak Naibata . Hata ni Naibata pakon bagah-bagahni pasal haluahonta ampa hasasapan ni dousanta ma jolom hita poltik, ai ma haluahon marhitei daroh ni Tuhan Jesus Kristus, ai iontang Naibata do hita, na so patut namin. Marhitei ai maningon roh haputusan banta mangkatahon: Ningon mubah ahu, ase gabe anak ni Naibata ahu, Lang be manggoluh ahu ibagas dousa. Ningon masuk hita hubagas harajaon ni Naibata age bani ianan hampit talaga gelah.

Marlajar ma hita patoruh uhur, mangodohkon gijang ni uhur. Ai na patoruh ai do sipagijangon. Sipaingat ni Tuhanta mangkatahon: “Laho ma ham hundul hampit talaga”. Patoruh ham ma bamu i lobei ni Naibata. Ningon iakuhon hita do hagalekonta i lobei ni Naibata, ijai do daionta idop ni uhur ni Naibata.

Gijang ni uhur do sada suan-suanan ni sibolis ibagas uhur ni jolma. Ai gijang ni uhur do hadirion ni sibolis. Halani gijang ni uhur do tarbuang ia humbani malekat. Gijang ni uhur do isuan bani si Hawa pakon si Adam, ase songon Naibata sidea, nini. Gijang ni uhur do sihol suanonni bani Tuhan Jesus, na manlumpat hundatas rumah panumbahan ase songon na roh hun langit Ia. Gijang ni uhur do na sihol puhoanni homa banta.

Jaga ma hita! Naahap-ahap songon na dong do sada manuk-manuk gijang ni uhur manangkol ibahen sibolis bani abaranta, atap aha pe ihorjahon hita, atap iboli hita, sai mangigil ma gijang ni uhur ai “bagianku”. Jaga ma hita pasal ai.

 

Ham Tuhan Jesus! Urupi Ham ma ahu patoruh uhurhu ilobeimu pakon ilobei ni hasoman jolma. Pamasuk Ham ma ahu bani harajaon-Mu age i talaga gelah. Amen.

Haleluya No. 194: 1, 3: Sai Sihol Usihanku >>

13 Oktober: Anggo Masa Sitaronon >>

<< 11 Oktober: Songon Dakdanak na Saluyu

tnt161012

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s