4 Oktober: Pargoluh do Tuhanta

tnt_4okt_Lazarus come forth

Jadi nini si Marta botou ni na dob matei in ma: Domma sompat marbau Tuhan halani domma das ompat borngin ia ijin. Ipagomos ma sorani mangkatahon: Lasarus, mandarat ma ho!! (Johanes 11: 39, 43)

Bani parpuhoon ni si Lasarus humbani na matei, taridah do hagogohon, ha-Naibataon ni Tuhan Jesus. Ibere gogoh hubani na dob matei. Ipuhoi badan ni na matei ai, ibere goluh na baru bani na ibagas tanoman na dob laho gabe damei.

Songon na binahenni bani pamatang ni jolma, sonai do homa gogoh ni Kristus papuho goluh partonduyon. Buei do na matei ibagas dousa, panlanggaron, domma pala bau deba baritani, songon na so dong be arapan mulak dear. Tapi anggo ipagogoh Tuhanta sorani: Luar ma ho hunjin! Boi do haluar jolma ai use. Ibere Tuhanta gogoh na baru, goluh na baru.

Atap ihatahon ham gok dousa do uhurhu pakon angkulangku, butak do uhurhu pakon tonduyhu, hatangku ampa parlahouhu ganupan gok dousa do. Sonaha do dalan paluahkon ahu, sonaha dalan patorsa ahu? Botoh ham ma na sonaha pe sanggup do Kristus paluahkon. Badan ni si Lasarus ibagas tanoman ai domma hira malala, ipagoluh Tuhan Jesus do. Ham pe tarpaturei-Si do. Si Lasarus na dob masik in gabe dear janah margogoh use. Tonduymu pe boi do sonai bahenon ni Kristus. Atap aha pe na masa bani uhurmu pakon tonduymu boi do ipatorsa Kristus. Sagala tasik-tasik ni uhurmu boi do ipadarat, boi do ipaborsih uhurmu. Boi ibere bamu uhur na bayu pakon tonduy nabayu.

Humbani gogohmu seng tarbahen ai tapi Tuhan Jesus tarbahensi do. Age mayat siompat borngin ibagas tanoman, ipapuho do. Halongangan sisonai boi do masa bani tonduymu, bani uhurmu, marhiteihon goluh pakon gogoh na humbani Kristus. Pargoluh do Tuhanta. Na matei do hita halani dousanta, tapi mulak manggoluh use ase dapotan hapintoron hita.

Ham Tuhan Jesus! Tompa Ham ma goluh na baru bani tonduyhu, na dob hira matei. Paturei Ham ma sagala na dob pinarseda ni sibolis. Maidop ma Ham pabayu Ham ma tonduyhu. Amen.

Haleluya No. 149: 1,2

 << 3 Oktober: “Ai iajari Tuhan in 

5 Oktober: Gogoh sanggah marsitaronon >>