5 Oktober: Gogoh sanggah marsitaronon hita

tnt_okt5_sitaronon_gogoh

 

“Anggo Naibata sedo jolma ra marladung, sedo anak ni jolma ra manolsoli dirini. Seng anjai luaronkonni hatani seng pasaudonni atap hataonkonni atap aha lang bahenonni na madear”. (4 Musa 23: 19)

Terjemahan baru (1976): “Anggo Naibata sedo jolma na ra marladung, barang anak ni jolma na ra manolsoli dirini. Mintor hatahononni ma, lang bahenonni sonai”?

Anggo sanggah marsitaronon hita bani angkula, uhur atap tonduy, mahol do banta manjolom bagah-bagah ni Naibata, songon na maborattu do ai, songon na so tarpaosor be ai. Umpamani hata on “Porini pe gerger dousamu songon hasumba, lopak do bahenonku songon nitak” atap ihatahon: “Mulak ma ho ale anak na marbalik in hupamalum pe panundalionmu”. Songon na so tarsuhuni Naibata ninuhur bagah-bagahni ai.

Anggo ibasa hita hata ni Naibata pansarihonni banta, gari jambulanta sangkamata ibilang, samintolah ma hita hibul, sai paluahonni do hita, bani panorang jut ni uhurta, asal ma mulak hita hu Bani. Naibata do na marbagahkon ai ampa bagah-bagah na legan ope. Itandai do anak ni manisia, ganup itandai do. Ibotoh do dousa ni sidea ampa panlanggaronni, tapi ibere do bagah-bagahni ai. Sedo la jolma ra marladung atap anak ni jolma ra manolsoli diri. Na dob iluarhon lang ibahen? Na dob ihatahon lang bahenonni na madear? Hatengeran ni uhur do Naibata anjaha na sintong anjaha haporsayaan. Bereonni do idop ni uhumi bani sagala na roh hu Bani.

Ase jolom hita ma hatani pakon sagala bagah-bagahni. Ai ma pasonangkon uhur ni na marsitaronon, mardingat hata ni Naibata pakon manjolom sagala bagah-bagahni. Na misir do uhurni humbani sitaronon ai laho hu lobei ni Naibata. Dua do dalan ni Naibata pahampung sitaronon ni jolma: Ibuati sitaronon, siporsanon ai atap itambahi gogoh manaron. Songon Tuhan Jesus, seng ibuati Naibata sitarononni na iputuskon i Getsemane bani na martonggo Tuhan Jesus, tapi isuruh do malekat-Ni margogohi Tuhan Jesus.

Tarbahen Naibata do tambah gogohta, semangatta manaron. Na porlu banta ibagas goluh on: Mardingat pakon manjolom hata ni Naibata pakon bagah-bagah-Ni. Tenger ni uhur bani bagah-bagah ni Naibata ai ma pasahar uhur bani sagala sitaronon.

 

Ham Tuhan Naibata! Suruh Ham ma bangku TonduyMu,  ase tenger tumang uhurhu bani hata-Mu pakon sagala bagah-bagah-Mu, ia aha pe na masa bangku. Amen.

Haleluya No. 156: 1, 3, 4