8 Oktober: Porluan Ope na Pasomal-somalhon (Disiplin) Tonduy

tnt_okt_disiplin rohani

 

“Pasomal-somal ma dirimu bani hadaulaton” (1 Timoteus 4 :7)

Naijia sanggah panorang ni Apostel Paulus, sonai do age ronsi sondanan on, sai lauhan do parolahraga pa somal-somalhon, ase ulang lupa, ulang hurang sihap ni parmaenanni. Pasomal-somalhon diri (boi ma terjemahkon hita ai, disiplin diri, Admin), ai ma sada tang na porlu bani atletik (par olahraga). Somalni do padamni, padamni do pajani.

Sonai ma porluni pasomal-somalhon badan, porluan ope na pasomal-somalhon tonduy, ase tong sihap, botoh, janah margogoh. Anggo sihol gogoh hita ibagas haporsayaon, ningon pasomal-somalhon do porsaya janah martenger ni uhur bani Naibata. Anggo sihol margogoh hita martonggo, maningon pasomalon do, ningon latihon diri martonggo. Pasomal-somalonta do homa mangkagigihon dousa, gabe padam ma sonai torus.

Hamonangan partonduyon pe sibere-bere ni Naibata do ai. Tapi seng ibere anggo lang ipasomal-somal hita maruntol (berjuang) janah monang. Pasomal-somal ma dirimu bani hadaulaton. Pasomal-somal ham ma margantung bani Naibata gelah goluhmu, lambin banggal do holi haporsayaonmu ai. Pasomal-somal martonggo, gabe sipartonggo na gogoh ma ham use. Pasomal-somal ma mangkorjahon na madear ase boi ham mamboan buah na ramos bani Tuhanta. Pasomal-somal ma maruntol pakon na jahat, dobni sai monang ma ham.

Pasomal-somalhon badan na marguna i tanoh on do hansa ai, tapi na pasomalhon tonduy, haduasi do marguna i tanoh on pakon magira. Na daulat, ai ma na olat, na bolat, na suhi, na banjei. Na daulat: bolat hampit Naibata, suhi hampit Naibata, ai do artini, hampit na bonar, hampit na sintong. Hadaulaton pe sedo na tarbahen jolma ai, sibere-bere ni Naibata do ai homa.

 

Ham Tuhan Naibata: Urupi Ham ma hanami pasomal-somalhon dirinami mangihutkon hataMu, mandalankon harosuhMu, ase gabe halak na daulat hanami Amen.

Haleluya No. 108: 1,2, 5, 8 Sanggah Holong Tong Tuhanta

1. Sanggah holong tong Tuhanta, na mangidah hita on

Imbang hita ma dirinta tanda jora hita on.
2. Sai tundali na madorsa, sai dompakkon Naibata,
Tanda na tongon porsaya ho bai Tuhan Naibata.

5. Tenger uhurmin manlawan, imbang dousamin gogoh,

Ase ulang ho tartaban, janah surut lehleh ho.

8. Hisapmin tongtong ampogi, sai taluhon dagingmin;

Ase ulang irajai hadousaon uhurmin,
 

9 Oktober: Sonang ni halak na porsaya >>

 

<< 7 Oktober: Naibata manuan, Naibata do pasaudkon, hita …..

tnt161008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s