2 September: Dong do na boi horjaonkon ni ganup Kristen

tnt_sep2

 

“Laho ma ho ambia marhorja hu pohon anggurta sadari on”. (Mateus 21 : 28)

Dong do deba na mangkatahon, marosuh do ia namin marhorja bani pohon anggur ni Tuhanta, bani Kuria ni Tuhan Jesus, bani harajaon ni Naibata, tapi seng ibotoh aha sibahenonni. Martorap mabolagtu janah mabanggaltu do horja ai ididah, songon na so ibotoh aha na boi bahenonni bani harajaon ni Naibata, gabe aha pe ang ihorjahon. Tapi na sonai ai, ai ma na sohsoh jongjong i tiga layur-layur sadari.

Sagala susian ni Tuhan Jesus (Kristen), na mangkaholongi Tuhanni pakon harajaon-Ni, tarbahensi do mangkorjahon atap aha ibagas harajaon ni Naibata. Tapi sonari, dong horja na boi horjaonkon ni ganup halak Kristen, ai ma martonggo, mantonggohon harajaon ni Naibata, mantonggohon sagala siparhorja ibagas harajaon ni Naibata, ase lambin rarat harajaonni janah lambin marsangap goran ni Naibata.

Bani tujuan sisonai ai marlobih-lobih do panorangmu. Pungkah ma mamareksa dirimu. Naija na hurangmu patopahon ham bani Tuhanta, ase ipatorsa uhurmu. Lambin pandei ma homa ham janah lambin somal marsahapi pakon Naibata. Lambin ididah ham ma na porlu ibagas kuria in. Lambin jimot ma ham mantonggohon sagala gamot ni kuria. Sonai homa ampa pagawei Pamarentah, ase torsa mardalan harajaon ni Tuhanta ibagas negara.

Anggo somal hita mantonggohon hasomanta ibagas pohon anggur ni Tuhanta, ra ma hita mantonggohon age imbang-imbangta, tarlobih imbang-imbang ni kuria in, ase mardamei haganupan janah lambin tonsa parrarat ni harajaon ni Naibata. Sedo pitah mantonggohon, manumpaki horja pe ibagas harajaon ni Naibata age marhitei dihut do ai na marhorja ibagas harajaon ni Naibata, marhorja i pohon anggur ni Naibata.

Tarima kasih ma Bamu Tuhan Naibata! Halani dihut hanami iarahkon Ham marhorja ibagas harajaonmu, marhitei tonggo ampa tumpak. Amen.

Haleluya No. 108: 6, 8, 10: Sanggah Holong Tong Tuhanta >>

6. Sai martonggo ulang holang, ase tambah gogohmin,
Janah sai tongtong ho sirang humbai ganup munsuhmin.
8. Hisapmin tongtong ampogi, sai taluhon dagingmin;
Ase ulang irajai hadousaon uhurmin,
10. Anggo domma ho dapotan, ulang parlanseihon in,
Seng ope das bai tujuan tonduymin hu surga in.

3 September: Margogoh ibagas na so margogoh, marhitei …. >>

<< 1 September:  Horjangku bani Pohon Anggur ni Tuhan

tnt160902

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s