28 September: Marmalas ni Uhur Tongtong (1)

tnt_sep28_malasniuhurnamanongtong

 

“Marmalas ni uhur ma nasiam tongtong ibagas Tuhan in, huulaki mangkatahon marmalas ni uhur ma nasiam”. (Pilipi 4 : 4)

Gati do ihatahon hata ni Naibata banta ase marmalas ni uhur hita janah megah. Ijai ma taridah pahoa sedo siparpusok ni uhur, sedo siparpusok ni uhur anak-anak ni Naibata, tapi siparmegah-megah janah siparmalas ni uhur do.

Sonaha do dalanni ase igoki malas ni uhur na tongtong on hita? Roh do malas ni uhur na tongtong ai banta anggo iahap hita holong ni uhur ni Naibata banta na marhitei sitaronon pakon parmatei ni Tuhan Jesus mangkopkop hita bani hayu parsilang ai.

Porlu iahap hita pardousa do hita, hape itobus daroh ni Tuhan Jesus hita. Roh do malas ni uhur ai banta anggo iahap hita domma gabe niombah ni Naibata hita anjaha panean bani goluh na sadokah ni dokahni.

Roh do malas ni uhur ai banta anggo iahap hita seng tembal ope sitaronon na i tanoh on marimbang hasangapon sipatalaron banta magira. Mangahap holong ni atei ni Naibata na ibagas Jesus Kristus, seng boi janah seng porlu be pusok uhurta. Ningon malas uhurta. Ningon malas uhurta janah megah mamontas goluhta. Ningon malas uhurta mardingat holong ni atei ni Naibata na patorsahon pamatangta ampa tonduyta marhitei Jesus Sipaluah hita in.

Sonai pe iahap hita do martorap, maholni marmalas ni uhur pakon na marmegah-megah, ai sai roh do parhoruon, pusok ni uhur, horja naso tontu, hahurangan ibagas goluhta on.

Sonaha do bahenonta anggo marbirong ma hombun hasunsahan ibabou ni ulunta. Ijai roh ma hita hubani Tuhanta: Apostel Petrus mangkatahon: Ompaskon ma sagala sinarihon ni uhurmu hu bani Naibata, ai isarihon do ham. Mintor jalo patugah ham bani Nabata sinarihon uhurmu ampa pusok ni uhurmu. Pindo ham pangurupini. Pajojor ham ibagas tonggomu sagala haru ni uhurmu. Botoh ham ma isarihon Naibata do ham. Porsaya ma ham.

Namin seng boi aturonkon na marmalas ni uhur atap na marpusok ni uhur. Anggo dong sihamalasonkonni, lang tarbahen lang malas do uhurni, sonai do homa anggo dong sihapusokonkon seng tarbahen lang pusok uhur. Lobei ni Naibata do laut malas ni uhur, sai ra ma hita manahui ai ase boi tongtong hita marmalas ni uhur.

 

Ham Tuhan Naibata, urupi Ham ma ahu ase boi ahu marmalas ni uhur sangkalajur goluhku ibagas Anak-Mu Jesus Kristus Sipaluah ahu. Amen.

Haleluya No. 68: 3-5: Hatuahon do, Hamegahon do >>
3. Hatuahon do, hamegahon do parpuhoni Tuhanta in
Mungkap do dalan hu hagoluhan, megah-megah ma uhurta in
Mungkap do dalan hu hagoluhan, megah-megah ma uhurta in.

29 September: Marmalas ni Uhur na Marianian >>

<< 27 September: “Sada do hansa na porlu”

tnt160928

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s