“Ahu do parpuhoon pakon hagoluhan”

tnt_okt10Nini Jesus ….“Ahu do parpuhoon pakon hagoluhan, sai manggoluh do na porsaya Bangku age pe matei ia. ….. Porsaya do ham ijai”?  ….sungkun-sungkun ni Jesus bani si Marta dob matei batouni si Lasarus. Balos ni si Marta: “Eak Tuhan, na porsaya do ahu …. Sambatni >>

Advertisements

“Ai Bamu do hata Hagoluhan ….”

tnt_agu25_uhurdamei“Tor hubani ise ma laho hanami Tuhan? Ai bamu do hata hagoluhan na sadokah ni dokahni”. In ma balos ni si Petrus bani sungkun-sungkun ni Tuhan Jesus: “Naha atap na dihut do nani hanima sihol misir?” Ipingkir do seng dong na boi mambere bani songon pambere ni Kristus bani. Sambatni >>