Mansopotkon dousa

…. mansopotkon salah ma sada horja na borat, tapi ai ma sada horja na mulia. Ai mansopotkon salah pakon dousa, dua do nidokni ai: Sada, lepak ma ai hubahen sonai, sada nari jora ma ahu mambahen sonai. Sambatni >>

Advertisements